TOR และ ราคากลาง ของงานจ้าง HR Blueprint for Change ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย TOR และ ราคากลาง ของงานจ้าง HR Blueprint for Change ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว