TOR และราคากลาง ของงานจัดจ้างบริหารจัดการระบบลงทะเบียนงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 28/10/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างบริหารจัดการระบบลงทะเบียนงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว