การมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ธรรมนูญระบบสุขภาพฯ ฉบับ 3
สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

สช.จัดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มภาคียุทธศาสตร์-เจ้าภาพหลัก ต่อ “ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” ร่วมวางกรอบการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศในอีก 5 ปี เป็นเครื่องมือนำไปใช้ประโยชน์-ขับเคลื่อนของทุกฝ่ายได้จริง พร้อมรับฟังความเห็นต่อเนื่องอีก 3 เวที ก่อนนำเข้าเวที “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” วันที่ 25 เม.ย.นี้ เพื่อสร้างพันธสัญญาขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

สังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน
พ่อเมืองภูเก็ต ประกาศ!! ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จับมือ สช. และ สสดย. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายในภูเก็ต ยกเป็นวาระจังหวัด ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนฯ” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ปักธงพัฒนาสุขภาพเชิงพื้นที่ หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถูกโอน
นโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอน รพ.สต.

สช. ร่วมกับ อบจ.นครสวรรค์, กขป.เขตพื้นที่ 3, สาธารณสุขนครสวรรค์, และ สปสช เขต 3 จัดเสวนานโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตพื้นที่

'คลองเตย’ เปิดพื้นที่ ‘วัด’ สู้โควิด
ดีเดย์ 30 เม.ย. 'คลองเตย’ เปิดพื้นที่ ‘วัด’ สู้โควิด หนุนประชาชนตั้งศูนย์พักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ ตัดวงจรระบาดชุมชนแออัด

   สช.จับมือ กทม. ผนึกภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและสังคม ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย” หรือ Community isolation ในชุมชนคลองเตย โดยใช้พื้นที่วัดสะพาน เขตพระโขนงเป็นฐานพักพิงใกล้บ้านใกล้ใจ หวังตัดวงจรระบาดโควิดระลอกสามในชุมชนแออัด

อุดรฯ เปิดเวทีแก้ปัญหาฝุ่นและกลิ่น มลพิษทางอากาศ
อุดรฯ เปิดเวทีแก้ปัญหาฝุ่นและกลิ่น มลพิษทางอากาศ สร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

   สช. ร่วมกับ สสส. และจังหวัดอุดรธานี เปิดเวทีสานพลังภาคีเครือข่าย ร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และ กลิ่นจากโรงงานยางพารา พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “อุดรธานี อากาศดีอย่างยั่งยืน” จับมือเอกชน และประชาสังคม เสนอข้อคิดเห็นผ่านกลไกสมัชชาฯ เร่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง