เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2564 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ แนวทางการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒  แบบกลั่นกรองความจำเป็นในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Screening)

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๔  แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๕  รูปแบบและองค์ประกอบหลักของรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๖ แบบคำขอใช้สิทธิให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐