NCITHS

NCITHS เตรียมชงนโยบายสิทธิบัตร Thailand 4.0 สร้างผลดีต่อประเทศและอุตสาหกรรมยา

   ที่ประชุม NCITHS แนะไทยควรพิจารณาให้รอบคอบและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมเส้นทางสายไหมจีนเพราะมีความท้าทายด้านสุขภาพหลายด้าน เตรียมชงนโยบายสิทธิบัตร Thailand 4.0 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ เชื่อเกิดผลดีต่อประเทศ ด้านภาคประชาชนแนะควรใช้งานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการปรับร่างกฎหมายสิทธิบัตร
 

NCITHS ผนึกทุกเครือข่ายกำหนดนโยบายการค้าเสรี ปกป้องระบบสุขภาพคนไทย

   เวทีประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพปี ๒๕๖๐ ประเมินนโยบายและสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศมีประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น และมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน เสนอทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน ด้วยความไว้วางใจและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อการเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น