สมัชชาสุขภาพ

นโยบายสาธารณะ สมัชชากินได้

 ผมไปน่านเมื่อไม่นานมานี้ ที่นั่น มีการใช้กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือ ชวนผู้คนหลากหลายภาคส่วน มาร่วมกันทำงานพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งที่ระดับ จังหวัด และระดับพื้นที่ เรียกชื่อว่า สมัชชาสุขภาพ บ้าง เรียกชื่ออย่างอื่นบ้าง ที่ ต.เปือ อ.เชียงกลาง ชุมชนที่นั่นรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ ทั้ง อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน วัด และประชาคมกลุ่ม ต่างๆ เต็มไปหมด  
 
 จัดทำนโยบายสาธารณะดีๆ เพื่อสุขภาพ มีการออกกติกาชุมชน เป็น “สัญญาประชาคม” ว่าในงานบุญ งานศพ ไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอบายมุข ไม่มีน้ำอัดลม ไม่มีสิ่งทำลายสุขภาพ 
 

สมัชชาสุขภาพฯเตรียมสังคายนา มาตรการสกัดอุบัติภัยทางถนน

เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติห่วงอุบัติภัยทางถนนยังรุนแรง เตรียมชงคสช.เดินหน้าขับเคลื่อนทุกมาตรการ นักวิชาการหนุนตั้งศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ ลงโทษผู้ขับขี่ทำผิดซ้ำซาก พร้อมยกเครื่องการออกใบอนุญาต พุ่งเป้ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ และห้ามรถทัวร์สองชั้นวิ่งในวางเส้นทาง ขณะที่ภาคประชาชนเสนอตั้งหน่วยงานดูแลโดยตรง
 

สร้างเครือข่าย 'สุขภาวะพระสงฆ์' สานพลังมหาเถรสมาคม-ชุมชนร่วม

 เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ เดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ดึงชุมชนรอบวัดมีส่วนร่วมดูแล เน้นอาหารใส่บาตรที่ส่งเสริมสุขภาพ ขณะที่มหาเถรสมาคมพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตั้งเป้า ๑๐ ปี ขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

    สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ ตั้งเป้าลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภายใน ๑๐ ปี หลังพบคนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถึง ๖ ล้านคนโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน หนุนขยายวงภาคีเครือข่ายทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมสร้างกลไกการทำงาน และสร้างยุทธศาสตร์สกัดโรคร้ายตั้งแต่ต้นทาง
 

ห่วงความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เสนอรัฐวางยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กไทย

  เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ เร่งรัฐบาลขันน็อตหน่วยงาน ผสานกลไกแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย หลังพบปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทุกด้านและสถิติความรุนแรงในครอบครัวติดอันดับโลก เตรียมขอฉันทมติก่อนเสนอ ครม. เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ
 
   เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ การประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการพิจารณาระเบียบวาระ "การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง"โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ กว่า ๒๐๐ คน
 

เดินหน้าเน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ระเบียบวาระสำคัญสู่นโยบายสาธารณะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๗

นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ใน ๖ประเด็น ประกอบด้วย ๑.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง ๒.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ๓.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๔.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ๕.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ๖.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชา

หน้า