สมัชชาสุขภาพ

ห่วงความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เสนอรัฐวางยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กไทย

  เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ เร่งรัฐบาลขันน็อตหน่วยงาน ผสานกลไกแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย หลังพบปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทุกด้านและสถิติความรุนแรงในครอบครัวติดอันดับโลก เตรียมขอฉันทมติก่อนเสนอ ครม. เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ
 
   เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ การประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการพิจารณาระเบียบวาระ "การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง"โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ กว่า ๒๐๐ คน
 

เดินหน้าเน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ระเบียบวาระสำคัญสู่นโยบายสาธารณะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๗

นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” ใน ๖ประเด็น ประกอบด้วย ๑.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง ๒.การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ๓.การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ๔.การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ๕.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ๖.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชา

3 ประเภท 7 พื้นที่ - รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2557

 “รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปี 2557 นี้จึงนับเป็นปีที่ 3 ของโครงการดังกล่าว โดยมีแนวคิดและหลักการสำคัญเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ไม่ใช่การประกวดแข่งขัน อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคีเครือข่ายที่สนใจนำเครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” “สมัชชาสุขภาพ” และ “เอชไอเอ” ไปใช้เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
 

แก้ปัญหาภัย 'โรงไฟฟ้าชีวมวล' หนุนกฎเหล็กลดความเสี่ยงกระทบสุขภาพ

 เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล หนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการดูแลสุขภาวะชุมชน หลังพบเอกชนเลี่ยงประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สธ. ตั้งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบ ขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองวางแนวควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวด
 

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค.

เดินหน้าพัฒนาทางจักรยานทั่วประเทศ สร้างสุขภาวะนักปั่นระดับชุมชน

เวที "สช.เจาะประเด็น" หนุนรัฐบาลทำตามสัญญา เดินหน้าส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมติดตามความคืบหน้าในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เดือน ธ.ค.นี้ ขณะที่กรมอนามัยเผย สธ.เป็นต้นแบบโครงการ Bike for all สร้างเลนจักรยาน ๖ กม. รณรงค์บุคลากรทั่วประเทศ ด้านกรมทางหลวงชนบท แจงพัฒนาเส้นทางรองรับ ๒๖๕ กม. หวังเชื่อมวิถีชุมชนท้องถิ่น พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมพัฒนา นักปั่น แนะ กทม. ขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน-บีทีเอส เพิ่มที่จอดจักรยานห้างสรรพสินค้า
 

สุขภาพโดยคนทั้งมวล

ช่วงที่ผ่านมา ผมได้ไป เรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใน พื้นที่หลายแห่ง บอกได้ว่า ถึงวันนี้ ระบบสุขภาพเปลี่ยนไปมาก ไม่ใช่ เป็นระบบที่รอใครทำให้ จากบนลง ล่างอย่างเดียวแบบในอดีตอีกแล้ว เรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะ ได้กลายเป็นเรื่องของทุกคน ทุก ภาคส่วน เข้ามาร่วมกันทำ ร่วมกัน เป็นเจ้าของมากขึ้นตามลำดับ 

ทุกหน่วยงานใส่เกียร์เดินหน้า โรดแมป ๕ มติสมัชชาสุขภาพฯ

คมส.จัดเวทีรวมพลังขับเคลื่อน ๕ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กระตุ้นมาตรการแก้ปัญหาสุขภาพคนพิการ ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการเดินและใช้จักรยาน แก้ปัญหาหมอกควัน และบรรเทามลพิษจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ทุกหน่วยงานขานรับเดินหน้าโรดแมป เตรียมรายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ ปลายปีนี้

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อการปฏิรูปฯ ยื่น สปช. เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน

ตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ออกแถลงการณ์ถึง สปช. แนะคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนและชุมชนทุกระดับ ด้านประธาน สปช. และ กมธ. ปฏิรูประบบสาธารณสุข น้อมรับทุกข้อเสนอ ย้ำรัฐธรรมนูญใหม่มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันในระบบสุขภาพ
 
   ที่อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรพงษ์ พรมเท้า ประธานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ จากทั่วประเทศ เดินทางมายื่นหนังสือต่อ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ รศ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช.
 

หน้า