นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

สช.– มหิดล จับมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หวังสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทย

   วานนี้ (19 ธ.ค.2557) ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อันเป็นความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคมไทยลงนามระหว่าง น.พ.อำพลจินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ รศ.ดร.กัมปนาทภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี น.พ.วิพุธพูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

กฎบัตรออตตาวา ที่เกิดขึ้นจากการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพ : การเคลื่อนสู่การสาธารณสุขแนวใหม่” เมื่อปี ๒๕๒๙ ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้นำเสนอกลยุทธ์แห่งการสร้างเสริมสุขภาพไว้ ๕ ประการ ซึ่ง ๑ ใน ๕ นั้นคือ “การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy)”

สุขภาพโดยคนทั้งมวล

ช่วงที่ผ่านมา ผมได้ไป เรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใน พื้นที่หลายแห่ง บอกได้ว่า ถึงวันนี้ ระบบสุขภาพเปลี่ยนไปมาก ไม่ใช่ เป็นระบบที่รอใครทำให้ จากบนลง ล่างอย่างเดียวแบบในอดีตอีกแล้ว เรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะ ได้กลายเป็นเรื่องของทุกคน ทุก ภาคส่วน เข้ามาร่วมกันทำ ร่วมกัน เป็นเจ้าของมากขึ้นตามลำดับ 

หน้า