บ้านเมือง

อภัยภูเบศรเสนอขอภาคีร่วมสร้างเมืองสมุนไพร

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 6 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา โรงงานผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศรมาตรฐานจีเอ็มพี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร พิพิธภัณฑ์การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เปลี่ยนโลกออนไลน์

     น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวที "เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ" โดยมี รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อ.พิเศษคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ กก.สภาการพยาบาล น.พ.วิทวัส ศิริประชัย, น.พ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน ที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ส่งเสริมชุมชนพัฒนา "ระบบอาหารปลอดภัย"

     ไม่ได้หมายถึงแค่ความปลอดภัยต่อสุขภาพของ ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความปลอดภัยต่อผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เราทุกคนอาศัยอยู่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น น่าอยู่ ครั้งที่ 2 ตอน: ระบบอาหารชุมชน มั่นคง ปลอดภัยว่า อาหาร และการเกษตร เป็นหนึ่งภารกิจโดยตรงของ สสส....อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เร่งยกร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อคุมปัจจัยเสี่ยงทำลายสุขภาพ

     น.พ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดประชุม "ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. ..." ว่าปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของโลกและไทย แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวทั่วโลกประมาณ 38 ล้านคน โดย 3 ใน 4 หรือประมาณ 28 ล้านคน อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ส่วนกลุ่มโรคไม่ติดต่อสำคัญของไทย ได้แก่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

มธ.ผุด ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

     ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. แถลงข่าวเตรียมเปิด "ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์" และ "ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบ ประคับประคอง" เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการประสบอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สกศ.เดินหน้าปั้น 'สมัชชาการศึกษาจังหวัด'

ที่โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น "การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและสมัชชาการศึกษา" เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาทั่วประเทศภายใน 30 กันยายน 2559 โดยมีเครือข่ายผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ เครือข่าย 15 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สส...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผลสำรวจเศรษฐานะกองทุนสุขภาพ พบ ขรก.คนรวยมากสุด

     ...กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือนทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ทำการสำรวจทุก 2 ปี โดยนำของปี 2556 มาใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะใน 3 กองทุนสุขภาพหลัก คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม และกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ โดยได้ติดตามตั้งแต่ปี 2546 ในช่วงเริ่มต้นนโยบาย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า