ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

25 มี.ค. กรรมการสุขภาพแห่งชาติเคาะ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่

   กรรมการทบทวนธรรมนูญฯพร้อมเสนอ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 มีนาคมนี้ เร่งเคาะเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป พร้อมเร่งสื่อสารสาธารณะและสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ มั่นใจพลิกโฉมระบบการดูแลระบบสุขภาพคนไทย
 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย

   คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เร่งวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พัฒนาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกลไกการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ พร้อมคัดเลือก ‘หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ’ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประสบความสำเร็จ
 
   เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

ธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่ใกล้คลอด เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

   คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ ระดมกำลังพิจารณาร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน เปิด ๕ หมวดใหม่ เพิ่มจาก ๑๒ หมวดเดิม มั่นใจเป็นกรอบทิศทางยกระดับการสร้างสุขภาวะคนไทยใน ๑๐ ปีข้างหน้า
 

ธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่ใกล้คลอด สช. เปิดเวทีฟังความเห็นทั่วประเทศ

   คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เผยเนื้อหาธรรมนูญสุขภาพฉบับใหม่ใกล้แล้วเสร็จ เชื่อเป็นพิมพ์เขียวสำหรับภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทย ๑๐ ปีข้างหน้าที่ดี พร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นทั่วประเทศเดือน พ.ย. นี้ ก่อนนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
 

หน้า