ไทยรัฐ

สธ.เปิด10แผนการดูแลสุขภาพประชาชนปี59

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และเห็นผลที่ชัดเจนนั้น ในส่วนของ สธ.ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนใน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในตำบลต้นแบบและจะเริ่มเดินหน้า...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สธ.ปรับกลยุทธ์พัฒนาระบบบริการตรงตามปัญหา

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปี 2559 มุ่งเน้นให้เขตสุขภาพทั้ง 13 เขตเลือก 3 อันดับที่เป็นปัญหาสุขภาพเพื่อนำมาวางแผนพัฒนาระบบและให้การรักษาเบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ เช่น มะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายคือ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัดในบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและลดระยะเวลารอคอยในการให้บริการ นอกจากนี้ กำหนดให้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า