ไทยรัฐ

บี้ผู้นำประเทศดันใช้ยาสมเหตุผลเป็นวาระชาติ

     ...ผิดหรือใช้ไม่สมเหตุผลอาจจะเกิดโทษได้ นอกจากนี้ ศิริราชมุ่งหวังถึงการใช้ยาของผู้คนในประเทศให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษ ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันเรื่องนี้ที่ได้มีการประกาศให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพราะการใช้ยาที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แนะสร้างวินัยให้เยาวชน-รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

     ...ความเหมาะสมของการใช้เวลาและสถานที่ สิ่งสำคัญคือระเบียบวินัย แต่ไม่ควรห้ามเล่นด้วยกฎเหล็กทันที เพราะเด็กจะต่อต้านหรือโกหก น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า มติสมัชชาสุขภาพในเรื่องเด็กกับสื่อ ได้ผลักดันยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่องสื่อออนไลน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้ทันกับสถานการณ์ และปกป้องคุ้มครองได้ในทิศทางเดียวกันอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ครบ 1 ปีใช้สิทธิตายดี ยังไม่ค่อยกล้าใช้สิทธิ

     ...ไม่เคยปรากฏว่ามีการเรียนการสอนถึงนิยามและความหมายของคำว่า “บริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากความเจ็บป่วย” ตามที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และกฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งระบุไว้ใจความว่า “บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

งดไลค์เลิกแชร์สุขภาพคนป่วย

     ข้อมูลจาก นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระบุว่า ไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ทั่วเมืองไทย มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้รวมทั้งสิ้น 94 ล้านเครื่อง และเพิ่มจำนวนขึ้นอีกราว 2-3 ล้านเครื่องต่อไตรมาส สื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ที่คนไทยนิยมใช้งานบนอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก ล่าสุดมียอดผู้ใช้งานทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านคน รองลง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชูดูแลแม่วัยรุ่นป้องกัน-สกัดพัฒนาการเด็กล่าช้า

     ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต ว่า กรมสุขภาพจิตมีความสำคัญ เพราะเรื่องการดูแลสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งหนึ่งเป้าหมาย คือ การดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กไทยที่มีพัฒนาการล่าช้า จำเป็นต้องได้รับการดูแลติดตามใกล้ชิดหรือเข้ารับการรักษาประมาณ 1% ของเด็กไทยใน 4 ช่วงวัยที่มีการตรวจสอบพัฒนาการ คือ 9...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คลอดแผนขับเคลื่อนปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน

     ...ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561-2565 โดยได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข 3 ด้านคือ 1.ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ โดยจะปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า