ผลการรับสมัครงาน

ประกาศผลการรับสมัครงาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์เข้มแข็ง นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม
นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์เข้มแข็ง
ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
สช. ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวพร้อมแจ้งวันเริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562

ประกาศผล การรับสมัครงาน

เรื่อง ผลการรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงานในตำแหน่ง นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

ประกาศผล การรับสมัครงาน

เรื่อง ผลการรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงานลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

ประกาศผล การรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

เรื่อง ผลการรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร แล้วผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

ประกาศผล การคัดเลือกพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณากลั่นกรองแล้วผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

ประกาศ รายชื่อรับสมัครงาน 04/01/59

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ตาม file แนบด้านล่าง

ประกาศ ผลการรับสมัครงาน 03/09/58

   ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการสำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร แล้วผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก