สยามรัฐ

โชว์17หมู่บ้านอีสานน่าอยู่แก้ปัญหาผ่านรูปแบบสภาผู้นำชุมชน

     ขอนแก่น: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เป็นประธาน เปิดมหกรรม "ฮักแพงแบ่งปันอีสานสร้างสุข" เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ลดเหล้า ลดสารเคมีทางการเกษตรและปัญหาเด็กเยาวชน โดยเป็นการนำเสนอผ่านนิทรรศการและงานเสวนา นายสุปรีดา กล่าวว่า โครงการร่วมอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

รพ.สารภีสานพลังชุมชนดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

     ...ทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณตามหลักศาสนา โดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจในแนวทางการรักษาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม"สานพลังโรงพยาบาล ครอบครัว และชุมชน ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง" ที่โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่ เนื่องจาก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พอเพียงเพื่อเป็นไท

     ...สวนจิตรลดา" ที่ทรงดำเนินการเองแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้และโครงการพระราชดำริต่างๆ ล้วนแต่ต้องการสร้างทางเลือกใหม่ให้สังคมไทย ไม่ใช่แต่เพียงเกษตรกร คนยากจนคน คนชนบท ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี มีความสุข ด้วยอาหารปลอดภัย ไร้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ พระองค์เองเสวยข้าวกล้องและอาหารอินทรีย์เป็นแบบอย่าง ทรงแนะนำให้ทำอะไรพอประมาณ ขนาดเล็ก ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้พอเพียง พอกิน พอใช้ อยู่ได้อย่าง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

     กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. หากกล่าวถึงเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค แต่การได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยอมรับระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในตลาดบนทำให้หน่วยตรวจรับรองต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองที่สูงจากผู้ผลิต...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

'อย.'ชงแก้กม.ถอน'กระท่อม'พ้นยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. . ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ระหว่างเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตามขั้นตอน ว่า สาระของกฎหมายฉบับนี้ กำหนดอายุผู้ซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามจำหน่ายบุหรี่แยกมวน เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่ นพ.สุเทพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า