ข่าวสด

สธ.แจงพ.ร.บ.คุมยาสูบ

กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ยาสูบกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติใน 2 เรื่อง คือ 1...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.เร่งรัดผลิตกำลังคน

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ว่า กำลังคนด้านสาธารณสุข เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ รัฐบาลรวมทั้ง รมว.สธ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เร่งรัดให้ ดำเนินการ เพื่อให้มีความเพียงพอ กระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกำลังคนที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำบริการที่ดี...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

คสช.ไฟเขียวร่างรธน.เพิ่มมิติ'สุขภาพจิต'

นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบร่างรัฐธรรม นูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญ ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานได้เสนอ ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพิ่มมิติของ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เร่งยกร่างพ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติ

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข(กมธ.สธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติ ขณะนี้แล้วเสร็จ 90% คาดว่าภายในเดือนมี.ค.นี้ จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ เช่นเดียวกับที่กรมจะยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปประกบคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาไล่เลี่ย...
อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เสนอ3แนวทางปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขต กทม. และทุกภาคส่วนเข้าร่วม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลไกในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งมีผู้เสนอในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ แต่มีข้อเสนอทางเลือกการทำงานออกเป็น 3 รูปแบบ 1.รูปแบบ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

กรมการแพทย์'ร่างแนวทางแพ็กเกจตรวจสุขภาพประชาชน

     เมธาวี มัชฌันติกะ การตรวจสุขภาพเป็นประจำคือคำแนะนำทางการแพทย์ จะพบโฆษณาแพ็กเกจตรวจสุขภาพเป็นของขวัญซึ่งราคาค่อนข้างสูง และพบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการตรวจเกินความจำเป็น โดยที่ประชาชนเองก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ควรตรวจจริงๆ ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต ต้องตรวจอะไรบ้าง เพราะไม่มีคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานออกมา สิ่งที่พบ คือ ค่าตรวจสุขภาพบางครั้งสูงกว่าค่าตรวจวินิจฉัยโรค เช่น แพ็กเกจประเมินหัวใจในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ตรวจสุขภาพ'3กลุ่มอายุ

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะจัดทำเป็นคู่มือเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน รวมถึงนำไปดำเนินการ เริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเพื่อการวาง...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

แนะตรวจสุขภาพลดสิ้นเปลือง

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ศึกษาวิจัย โดยนำแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและไม่เกินจำเป็น ซึ่งมีการรวบรวมความรู้จากทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเกือบ 2 ปี จนได้แนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้นำมารับฟัง ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในเวทีสมัชชา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

พบชาวนาเสี่ยงสารพัดปัญหาสุขภาพชงเข้าวาระการประชุมสมัชชาแห่งชาติ

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) กล่าวว่า เครือข่ายสมัชชาสุขภาพติดตามและตรวจสอบสุขภาวะชาวนา พบว่าชาวนาไทยเกิดปัญหาสุขภาวะทั้งภายในและภายนอก 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.สุขภาวะทางกาย เกิดจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งความเสี่ยงต่อสารเคมี เชื้อโรคจากสภาพแวดล้อม และวิธีการทำงานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหักโหม 2.สุขภาวะด้านจิตใจ การขาดทุนซ้ำซาก ทำให้ชาวนาไทย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

รายงานมลพิษรง.ไฟฟ้าถ่านหิน

     เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมแถลงเปิดเผยรายงาน เรื่องต้นทุนชีวิต โรงไฟฟ้าถ่านหินกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย โดยมีนายสุริชัย หวันแก้ว คณะกรรมการสุขภาพของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลง...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า