กรุงเทพธุรกิจ

หนุนเอกชนร่วมผลิต'พยาบาล'แก้ขาดแคลน-ส่งทำงานบ้านเกิด

วิชาชีพ "พยาบาล" ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในภาวะ "ขาดแคลน" โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้ ประมาณ 1.8 แสนคน แต่ทำงานในระบบจริงๆ เพียง 1.3 แสนคน ขณะที่ความต้องการพยาบาลวิชาชีพ มีปริมาณสูงถึง 1.6 แสนคน นั่นหมายความว่า ในระบบสาธารณสุขยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ อีก 3 หมื่นคน โดยสภาการพยาบาลไทย คาดว่าถ้าไม่มีมาตรการรับมือ ในปี 2563...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

'ปฏิเสธรักษาในวาระสุดท้าย'เพื่อการจากไปอย่างสงบ

สิทธิชัย นครวิลัย "บุคคลมีสิทธิทำหนังสือ แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้... " ข้อความข้างต้นนี้ ปรากฏอยู่ใน มาตรา 12 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หากนับตั้งแต่ ปี 2536 ที่มีการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา ที่เป็นไปเพียงเพื่อการยื้อชีวิต โดย พระธรรมโกษาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ถือได้ว่าเป็นบุคคล...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เปิดยุทธศาสตร์ชาติ'สังคมสูงวัย'ปฏิรูปบริการสาธารณสุขทุกระดับ

สิทธิชัย นครวิลัย ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย(Aging Society) ตั้งแต่ ปี 2548 จากการที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 1 ใน 10 หรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด และยังคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) เมื่อประชากรผู้สูงอายุ มีถึง 1 ใน 5 หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งใน 20 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2578 หา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ไทยฆ่าตัวตายพุ่งอันดับ3โลก-ฮิตผูกคอ

สธ.เผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน รองจากญี่ปุ่น สวีเดน และสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่พบอยู่ในวัยทำงานอายุ 20-50 ปี สาเหตุหลัก "ผิดหวังความรัก-ปัญหาครอบครัว-หนี้สิน-เครียดเรื่องงาน" ระบุใช้วิธีผูกคอมากสุด เพียง 2 เดือนแรกของปี 2559 เกิดเหตุคนไทยฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พบว่า ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น โดย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

การเดินทางของความตาย

...จำนงไว้ล่วงหน้าได้ หรือบางครั้ง เรียกว่า Advance Directives คือการระบุแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งในหลายประเทศมีกฎหมายรับรองในเรื่องนี้" ศาตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ และกรรมการกฤษฎีกา กล่าวไว้ในบทความ "การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย ความจริง ทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย" จากหนังสือ "ดุลพาห" แน่นอนว่า...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

พบวัยรุ่น15-19ปี80%'ท้องไม่ตั้งใจ'ทำแท้ง-ทิ้งลูกอื้อ

     ...เครียดและภาวะซึมเศร้า ปัญหาเรื่องการเรียน ครอบครัวและสังคมรุมเร้า อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของรพ.รามาฯพบว่า แม่วัยรุ่นมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า ก่อนคลอด 42% และหลังคลอด 20% ส่งผลต่อสุขภาพแม่และทารก ผลกระทบต่อลูกของแม่วัยรุ่นผลกระทบทางด้านลูกของแม่วัยรุ่นได้แก่ เด็กเกิดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 18% หรือเสียชีวิตหลังคลอดการขาดทักษะในการเป็นพ่อแม่มีผลกระทบทำให้ลูกของแม่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ชี้ร่างรัฐธรรมนูญลดทอนสิทธิชุมชน

     ...เครือข่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วอนกรธ.ปรับปรุง ตัวแทนเครือข่ายองค์กรสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ระบุร่างรธน.ลดทอนสิทธิชุมชน วอน กรธ.ปรับปรุงเรื่องนี้ ร่างรธน. ก่อนทำประชามติ ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตัวแทนเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แถลงภายหลังประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการป...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ชี้คนไทย'ดื้อยา'ตายปีละ3.8หมื่นเหตุใช้เกินควร

     พบคนไทยป่วยด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียปีละ กว่า 8.8 หมื่นคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตเพราะดื้อยาปีละถึง 3.8 หมื่นหรือกว่าวันละ 100 คน จากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินควร สธ.เร่ง ตั้งทีมบูรณาการแก้ปัญหาดื้อยา ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่าแต่ละปีจะมีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 38,000 คน แม้จะยังไม่มีการเก็บตัวเลขของ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ยึด'เทพาโมเดล'หนุนชุมชนหารือโรงไฟฟ้าถ่านหิน

   เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งแน่นอน โดยแนวกันคลื่นที่วางแผนที่ระบุว่าใช้ดูดน้ำทะเลเพื่อหล่อเย็นนั้น จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นคือท่าเทียบเรือสงขลา 2.นักวิชาการที่ทำHIAหรือ EHIA ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับชาวบ้านไปตลอด เมื่อทำเสร็จก็กลับไป ในอนาคตหากชาวบ้านมีปัญหาจะหันหน้าไปพึ่งใคร นักวิชาการยังหนุนใช้พลังงานอื่น 3.การดูดน้ำถ้ามีการป้องกันเพรียงไม่ให้เกาะก็ต้องใช้สารเคมี...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.ดันก.ม.'แม่วัยใส'ศึกษา20วัน-ชงครม.

   แม่วัยใส" นำเข้าหารือครม.ใน 20 วัน ก่อนส่งกลับสนช.รับหลักการ เผยเนื้อหาให้มีการตั้งกรรมการป้องกันและแก้ปัญหา มีระดับรองนายกฯ เป็นประธาน พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาวัยรุ่นตั้งครรภ์ ให้มีการดูแลทั้งด้านสุขภาพและการศึกษา อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน วานนี้ (23 ก.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม มี...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า