สมัชชาสุขภาพ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เสียงเตือนจากวัยใส...สู่เข็มทิศสังคมไทย

 แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการมานับ ๑๐ ปี แต่สถานการณ์วัยรุ่น ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลับไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นัก โดยสถิติ คุณแม่วัยทีน ยังสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัดในระดับนานาชาติ และเป็นเข็มทิศบ่งบอกถึงสถานการณ์สังคมในอนาคต
 

นโยบายสาธารณะ สมัชชากินได้

 ผมไปน่านเมื่อไม่นานมานี้ ที่นั่น มีการใช้กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” เป็นเครื่องมือ ชวนผู้คนหลากหลายภาคส่วน มาร่วมกันทำงานพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพ ทั้งที่ระดับ จังหวัด และระดับพื้นที่ เรียกชื่อว่า สมัชชาสุขภาพ บ้าง เรียกชื่ออย่างอื่นบ้าง ที่ ต.เปือ อ.เชียงกลาง ชุมชนที่นั่นรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ ทั้ง อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. โรงเรียน วัด และประชาคมกลุ่ม ต่างๆ เต็มไปหมด  
 
 จัดทำนโยบายสาธารณะดีๆ เพื่อสุขภาพ มีการออกกติกาชุมชน เป็น “สัญญาประชาคม” ว่าในงานบุญ งานศพ ไม่มีเหล้าเบียร์ ไม่มีอบายมุข ไม่มีน้ำอัดลม ไม่มีสิ่งทำลายสุขภาพ 
 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติตั้งเป้า ๑๐ ปี ขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

    สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ ตั้งเป้าลดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภายใน ๑๐ ปี หลังพบคนไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถึง ๖ ล้านคนโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน หนุนขยายวงภาคีเครือข่ายทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมสร้างกลไกการทำงาน และสร้างยุทธศาสตร์สกัดโรคร้ายตั้งแต่ต้นทาง
 

สุขภาพโดยคนทั้งมวล

ช่วงที่ผ่านมา ผมได้ไป เรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพใน พื้นที่หลายแห่ง บอกได้ว่า ถึงวันนี้ ระบบสุขภาพเปลี่ยนไปมาก ไม่ใช่ เป็นระบบที่รอใครทำให้ จากบนลง ล่างอย่างเดียวแบบในอดีตอีกแล้ว เรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะ ได้กลายเป็นเรื่องของทุกคน ทุก ภาคส่วน เข้ามาร่วมกันทำ ร่วมกัน เป็นเจ้าของมากขึ้นตามลำดับ 

สมัชชาสุขภาพ ตัวอย่างหนึ่งของ ‘พื้นที่ประชาธิปไตยใหม่’

ท่ามกลางความขัดแย้งในบ้านเมืองที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลาน แต่แสงสว่างก็มีมากขึ้นตามลำดับ ถ้ามองสังคมอย่างมีความหวัง (Hope) 

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ประชาธิปไตยแบบ เครือข่าย: Democracy by Networking” โดย มี ศ.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของระบบการอภิบาลสุขภาพของ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล และ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ 

หน้า