สมัชชาสุขภาพ

สิทธิพลเมืองกับนโยบายรัฐ

     ...สร้างการยอมรับจากอำนาจรัฐและเอกชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามภาคประชาชน เอ็นจีโอ ประชาสังคมและภาควิชาการ ยังคงพยายามขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มาจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนรวมที่มีมายาวนานพอสมควรนับสิบกว่าปีแล้ว คือ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคและระดับประเทศ นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ หมายถึง นโยบายสาธารณะที่แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนเรื่อง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชุมชน-เครือข่ายผุดสมัชชาแม่น้ำเดินเครื่องวันนี้

     ...โดยจะมีการขยายไปแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำอื่นๆ ด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการทำงานหลายด้าน ทั้งการผลักดันในเชิงนโยบาย ซึ่งมีการดำเนินการไปบ้างแล้วร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมไปถึงการสร้างคุณค่าลุ่มน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานด้านชุมชน "ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคนที่สนใจมาร่วมงาน และสมัชชาฯ เองก็มีองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมากพอสมควร...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสร้างพลเมืองและประชาธิปไตยในชีวิตจริง

     ...กลับไปสู่อดีต ที่เป็นอย่างนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีให้รัฐธรรมนูญ 2540 และแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 ซึ่งได้วางรากฐานในด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเอาไว้อย่างหนักแน่น รวมทั้งขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า "กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" (Participatory Healthy Public Policy Process-PHPP) ที่กำลังเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและฝึกฝนระบบ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จากทุกข์สู่สุขอีสาน

     สมพันธ์ เตชะอธิก รู้ทุกข์จึงจะรู้สุข แต่กว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันและพ้นทุกข์สู่สุขได้ ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเครือข่ายคอยอุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สมัชชาสุขภาพ 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้มีประกาศปฏิญญาโฮมสุขอีสาน (2) ในเวทีวิชชาการโฮมสุขอีสานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ในงานปิดเวที ก่อนแยกย้ายไปทำงานภารกิจเพื่อสร้างสุขอีสานในแต่ละ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สร้างความเข้มแข็งคนไทย สู้!.ออนไลน์ขายสุขภาพ

     ...เสริม ที่บริษัทขายตรงโฆษณาว่าผสม "หมามุ่ยอินเดีย" ปรากฎมีผู้รับประทานเข้าไป เกิดอาการแพ้จนถึงขั้นเสียชีวิตที่จังหวัดตรัง น่าเป็นห่วงครับ! ผู้บริโภคที่หลงซื้อไปและกลายเป็นเหยื่อ ทั้งๆ ที่เค้าอยากมีสุขภาพดี หรืออยากมีใบหน้าเด้ง แต่สุดท้ายกลับกลายเป็น "เดี้ยง" ไป ซึ่งปัญหานี้ก็ยังพบเห็นกันอยู่ตลอด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เห็นความสำคัญของประเด็นนี้ จึงมีมติเรื่อง "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ปิยะสกล สกลสัตยาทร บูรณาการ 'ตระกูล ส.'เพื่อ'บัตรทอง' ยั่งยืน

     หมายเหตุ - นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และก้าวต่อไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง "บัตรทอง" ถือเป็นการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ และเป็นระบบที่ดี เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำไปดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ท้องถิ่นปริทรรศน์ ตอน โฮมสุขอีสาน

     ...934 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) แต่คนอีสานก็มีภาษา มีผญา มีนิทานก้อม มีดนตรี มีร้องรำทำเพลงมีหมอลำ มีความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดที่พยายามร่วมทุกข์ร่วมสุขในการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ที่มีนิยามไม่ใช่แค่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาวะทางจิตใจทางสังคมและทางปัญญา แม้ทุกข์ยากลำบากแต่สร้างความสุขได้ ปีนี้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.คุมเข้มมาตรการ ตลาดนมผงทารกสอดคล้องมาตรฐานสากล

     ...แจกคูปองให้แม่ และครอบครัวไปรับนมผงที่ร้านขายยา จากนั้นในปี 2553 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจึงได้เสนอหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและ เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและผลักดันร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับ ทารกและเด็ก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เสนอครม.ขับเคลื่อน2มติสมัชชาสุขภาพฯ'แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ'สู่วาระแห่งชาติ

     คณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชูธงขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เสนอ ครม.ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่าย แก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี 77 สหประชาชาติ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ผุด'สมัชชาเจ้าพระยา'ร่วมพัฒนาแลนด์มาร์ค2ฝั่งน้ำ

     ...บ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เดินหน้าตั้ง'สมัชชาเจ้าพระยา' นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friends of River (FOR) เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มีการยื่นให้มีการทำศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รวมทั้งยังได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้วย ขณะเดียวกันยังมีการเตรียมจัดตั้งสมัชชาเจ้าพระยา ซึ่งเป็นผล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า