มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ประมวลร่างเอกสารมติ 4 ประเด็นสำคัญ ก่อนเข้าสู่เวทีสมัชชาฯเดือนธ.ค.นี้

   คณะทำงานวิชาการฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายหลัก กำลังทำงานหนัก เพื่อยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและร่างมติ ๔ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑.สุขภาวะเมืองใหญ่ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม ๒.นโยบายลดบริโภคเกลือ ๓.วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ ๔.สุขภาวะชาวนา ก่อนนำเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหาฉันทามติในวันที่ ๒๑-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
 

ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ลดบริโภคเกลือ...ลดเสี่ยงโรค NCDs

   หนึ่งในปัญหาการบริโภค ที่ส่งผลต่อ “สุขภาวะ” คนไทย และกำลังถูกการยกระดับ ขึ้นเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเสนอต่อ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ นั่นคือ “นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)” โดย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในสังคม
 

ทบทวนมติ “แร่ใยหิน-การแก้ปัญหาหมอกควัน" ผลักดันเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8

   หลังจาก คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) มี ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เห็นชอบให้มีการ Revisit หรือ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงเนื้อหามติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นำไปสู่การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระเบียบวาระ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
 

ยกระดับการมีส่วนร่วม 6 กลุ่มเครือข่าย นำร่องสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

   การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๕/๕๘ ที่มี ดร.ไชยยศ บุญญากิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ มีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อความสำเร็จ ของการจัดประชุม รวมพลังเครือข่ายฯ เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ทบทวนการจัด “กลุ่มเครือข่าย” เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอีกด้วย
 

คจ.สช.คลอด 4 ประเด็น เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8

   เตรียมตัว เตรียมใจ...ใกล้เข้ามาทุกขณะ สำหรับการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
 
   ปีนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (คจ.สช.) กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย” โดยคาดว่าบรรยากาศจะคึกคัก ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา จากเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าร่วมจำนวนมาก
 

รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

   การพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน จากภาคีเครือข่ายที่หลากหลายตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ไปจนถึงระดับชาติ
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดเวที “รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘” เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปรินซ์ ๑,๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม.
 
   บรรยากาศของการประชุมครั้งนี้ คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ เพราะมีภาคีเครือข่ายจากทุกกลุ่ม อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา แรงงาน เยาวชน ศิลปิน ฯลฯ มาเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน
 

‘ความมั่นคงรายได้’ โจทย์ใหญ่ สร้างสุขภาวะชาวนาไทย

   “ความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำนา สุขภาพที่ดี และมีอำนาจต่อรอง” เป็นเป้าหมายใหญ่ของการสร้าง “สุขภาวะชาวนา” ที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือกันขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ
 

เด็กไทยนับหมื่นจมน้ำตาย ทุกภาคส่วนเร่งผลักดันนโยบายสาธารณะ

   หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ในจำนวนเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปีพบการเสียชีวิตอันดับ ๑ มาจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ ๑,๒๓๔ คน หรือวันละ ๓-๔ คน
 
   ระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๖ หรือในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มียอดเสียชีวิตรวมถึง ๑๔,๗๘๙ ราย เป็นการเสียชีวิตในแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุด ๔๙.๔ % และมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันหลายๆคน
 
   ในการประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายยังคงเน้นย้ำถึงสถานการณ์ และความจำเป็น ที่ต้องแสวงหาความมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สถิติลดลงเหลือให้น้อยที่สุด
 

หน้า