มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ร่างยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเขตเมือง เชื่อมโยงเครือข่ายให้บริการผู้ป่วย

   “ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ที่เข้มแข็ง มีส่วนร่วม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกัน” ถือเป็นเจตนารมณ์เริ่มต้น สำหรับ คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น “ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” ที่มี นพ.ชวินทร์ ศิรินาค เป็นประธาน
 
   คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
 

ตั้งทีมยกร่างแผนปฏิบัติการ คุ้มครองเด็กไทยใช้สื่อออนไลน์

   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ที่มี รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ” โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก เป็นประธาน
 
   ทั้งนี้ เพื่อสร้างกลไกการทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒ ประเด็น ได้แก่ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว” และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชม. : กรณีเด็กไทยกับไอที” ให้มีความต่อเนื่อง
 

ปัดฝุ่น...เดินหน้ามติ ‘แร่ใยหิน’ พร้อมหารืออุตสาหกรรมอีกรอบ

   ที่ประชุม คมส. ซึ่งมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังมีการพิจารณาเรื่อง “มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
   โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ได้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนมตินี้
 

คมส.หนุนยกระดับมติสมัชชาฯ ขับเคลื่อนสู่ ‘วาระแห่งชาติ’

   เรียกว่าเดินหน้าในทุกๆ มิติ ... สำหรับ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๘ ครั้ง ที่ผ่านมา บวกลบคูณหารแล้วมีจำนวน ๖๙ มติ โดยกลไกขับเคลื่อนมติที่เรียกว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หรือ คมส. ที่มี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
 
   ในปีนี้ คมส. มีการประชุมครั้งแรกไปแล้วเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา และล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุม คมส.ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 

เกษตรกรเมืองกระบี่ ก้าวจากแปลง GAP ขึ้นสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เน้นความยั่งยืนตาวิถีพอเพียง

“ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน เมื่อเราต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมี ต้องการให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้กินของที่ปลอดภัย จึงได้วางแผนปลูกพืชผัก ไม้ผลทุกชนิดที่ตัวเราและครอบครัวชอบไว้กินเอง รวมถึงปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราร่วมกับไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกไม้หายากที่คนอื่นไม่ค่อยปลูกหรือที่เราไม่รู้จักเพื่อไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยตั้งใจว่าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสาร...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

พลิกโฉมมติสมัชชาฯ ด้านสาธารณสุข สานสัมพันธ์ ‘ผู้ป่วย-ญาติ-แพทย์'

   กระบวนการทำงานที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” คือการผลักดันประเด็นที่เป็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอด ๘ ปี มีรวมกันถึง ๖๙ มติ ให้เดินหน้าและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม...นับเป็นหัวใจสำคัญ ของกระบวนการสมัชชาฯ
 

สลายปัญหาหมอกควัน ตั้งกลไกสนับสนุน-ปรับปรุงกฎระเบียบ

    เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๒ “ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 
   การประชุมได้รับความความมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม กว่า ๓๐ คน อาทิ กรมป่าไม้ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิธนาคารต้นไม้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) เป็นต้น
 

ไทยฆ่าตัวตายพุ่งอันดับ3โลก-ฮิตผูกคอ

สธ.เผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน รองจากญี่ปุ่น สวีเดน และสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่พบอยู่ในวัยทำงานอายุ 20-50 ปี สาเหตุหลัก "ผิดหวังความรัก-ปัญหาครอบครัว-หนี้สิน-เครียดเรื่องงาน" ระบุใช้วิธีผูกคอมากสุด เพียง 2 เดือนแรกของปี 2559 เกิดเหตุคนไทยฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้ง โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พบว่า ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น โดย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ฉลากอาหารใหม่สธ.การันตี'เพื่อสุขภาพ'ลดหวาน-มัน-เค็ม

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ฉบับใหม่ อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยสัญลักษณ์บนฉลากอาหารใหม่นี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้อาหารที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น แต่ไม่ได้บังคับผู้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

พบวัยรุ่น15-19ปี80%'ท้องไม่ตั้งใจ'ทำแท้ง-ทิ้งลูกอื้อ

     ...เครียดและภาวะซึมเศร้า ปัญหาเรื่องการเรียน ครอบครัวและสังคมรุมเร้า อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของรพ.รามาฯพบว่า แม่วัยรุ่นมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า ก่อนคลอด 42% และหลังคลอด 20% ส่งผลต่อสุขภาพแม่และทารก ผลกระทบต่อลูกของแม่วัยรุ่นผลกระทบทางด้านลูกของแม่วัยรุ่นได้แก่ เด็กเกิดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 18% หรือเสียชีวิตหลังคลอดการขาดทักษะในการเป็นพ่อแม่มีผลกระทบทำให้ลูกของแม่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า