ภาษาไทย English

สช.

   NCITHS ห่วงปัญหาผูกขาดสิทธิบัตรยาของบริษัทยาต่างชาตินานถึง ๒๐ ปี และ Evergreening patent หลังผลศึกษาพบส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและผู้บริโภค ต้องซื้อยาในราคาแพง เตรียมเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร โดยเนื้อหาต้องไม่เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ และต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกับประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ
 

   ที่ประชุมคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ มีมติเห็นชอบคัดเลือก “หมอขาว” วัย ๘๑ ปี เป็นหมอไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จากผลงานดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตลอด ๔๑ ปี สุดเจ๋ง! “ยาประสะน้ำนมหญิงหลังคลอด” ได้รับบรรจุเป็นตำหรับยาใช้ใน ๒ โรงพยาบาลแล้ว
 

   เครือข่ายนักวิชาการ ‘HIA Consortium’ จากทั่วทุกสารทิศร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแนวทางพัฒนา HIA ใน ๓ ประเด็น ‘หลักสูตรการเรียนการสอน-ชุดความรู้-การพัฒนาหน่วยงานและบุคคล’ หวังยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสู่ ‘เครื่องมือ’ ของประเทศ
 
   นักวิชาการและคณาจารย์กว่า ๕๐ ชีวิต จาก ๒๓ สถาบันที่มีการเรียนการสอนหรืออยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) พร้อมใจกันเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการทำงานเครือข่ายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง อย่างเนืองแน่น
 

   แนวปฏิบัติตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้จัดทำเป็น “คู่มือ” และมีการพัฒนาเนื้อหามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีความรุดหน้าและสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ
 
   อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ครบถ้วนรอบด้าน ได้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบวิชาชีพ คณะทำงานวิชาการปรับปรุง (ร่าง) แนวปฏิบัติตามมาตรา ๗ จึงนัดหมายล้อมวงพูดคุยระดมความคิดเห็นเป็นนัดแรกของปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา
 

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติห่วงมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายสั่งไม่แบนสารเคมีเกษตร ๓ รายการ ส่งผลกระทบนโยบายด้านสุขภาพและทำให้ผู้บริโภคต้องหันมาพึ่งตนเองเป็นหลัก ผนึกสมัชชาสุขภาพจังหวัดจัดพื้นที่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ล่าสุด ๒๐ จังหวัดเริ่มแล้ว ด้าน “รศ.ดร.จิราพร” แถลงการณ์เสียงข้างน้อยต้านไม่ไหว ชี้กรรมการบางคนไม่แสดงจุดยืนมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่?
 
   ตามที่ คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่ยกเลิกการใช้และนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร ๓ รายการ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต นั้น
 

   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ คาดสามารถจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ๔๐,๐๐๐ รูป ภายในปี ๒๕๖๑ หนุนการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพ พร้อมสานเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ขยายวัดส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ
 

   เวทีคิกออฟขับเคลื่อนปฏิรูปชุมชนคึกคัก เครือข่ายทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ คนเข้าร่วม หมอประเวศแนะดึงศักยภาพผู้นำชุมชน ๔ ล้านคนทั่วประเทศทำงานร่วมภาครัฐ ตั้งเป้าชุมชนเข้มแข็ง ๘ ด้าน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม กระจายความเจริญสู่จังหวัด ด้าน สช. เปิดรับฟังความเห็น ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... เชื่อนำไปสู่การปฏิรูปกลไกทำงานทุกพื้นที่
 

   ๕ องค์กรภาครัฐและวิชาการร่วมลงนาม MOU จัดทำนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย หวังรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น มั่นใจช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เล็งเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฯ เพื่อขับเคลื่อนนำไปปฏิบัติในสถานพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมดัน ๓ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายอย่างครอบคลุม
 

   เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรธรรมาภิบาล “รวมพลังต่อต้านการทุจริต” โดยยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการขับเคลื่อนงาน นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

   วงถกคณะอนุกรรมการวิชาการระดมสมองจัดลำดับความสำคัญ ๑๕ ประเด็นร้อนจากข้อเสนอภาคีเครือข่าย ก่อนเปิดฉากอภิปรายเข้ม “ร่อนตะแกรง” ประเด็นที่มีศักยภาพที่สำคัญและปั้นได้ และเห็นชอบ ๒ ระเบียบวาระ “Health Literacy & Public Space” เสนอที่ประชุม คจ.สช. พิจารณา ๓๐ เม.ย.นี้
 

หน้า