Page 9 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 9

‘Young ท�ำได้’ สำนพลังเยำวชน

                            ร�วปี ๒๕๖๒ หรือเมื่อสองปีก่อน เย�วชน-คนรุ่นใหม่
                           กลุ่มหนึ่งได้ออกเดินท�งจ�กภูมิลำ�เน� โดยมีจุดหม�ย
                           ณ สถ�นที่เดียวกัน นั่นคือ “ส�มพร�น ริเวอร์ไซด์”
                           จ.นครปฐม ทุกคนต่�งพกพ�คว�มมุ่งมั่น คว�มค�ดหวัง
                           และคว�มตั้งใจที่จะสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง เพื่อทำ�ให้
                           สังคมไทยดีขึ้นกว่�ที่เป็นอยู่
                             เย�วชน-คนรุ่นใหม่ รวม ๔๑ ชีวิตจ�กทั่วประเทศ

         “นักเรียนและนักศึกษ�ในวันนั้นได้เติบโตและ  ในฐ�นะผู้เข้�ร่วมโครงก�รi“Youngiท�าได้”iซึ่ง
        งอกง�มขึ้น กล�ยม�เป็นฟันเฟืองสำ�คัญขับเคลื่อน  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้
        นโยบ�ยแห่งรัฐในวันนี้ และเย�วชน-คนรุ่นใหม่ในวันนี้  จัดขึ้นภ�ยใต้คว�มมุ่งหวังที่จะส�นพลังเย�วชน-คน
        ก็จะเป็นพลังหลักและคว�มหวังในก�รนำ�พ�สังคมไทย  รุ่นใหม่iถักทอคว�มสัมพันธ์ให้เกิดเป็นเครือข่�ยที่
        ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง สร้�งคว�มเจริญและยั่งยืน” แน่นแฟ้นกระจ�ยอยู่ทั่วทุกพื้นที่
         ข้อคว�มข้�งต้นนี้ ถูกส่งผ่�นม�จ�ก นพ.ประทีป    ระยะเวล� ๒ วัน ๑ คืน ผู้เข้�ร่วมโครงก�รทั้ง ๔๑
        ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  ชีวิต ได้ร่วมกันรับทร�บปัญห�ใน จ.นครปฐม ก่อนทำ�
        ซึ่งเป็นมุมมองที่มีต่อ “เย�วชน-คนรุ่นใหม่” และสะท้อน  คว�มเข้�ใจกระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ
        ถึงทิศท�งก�รทำ�ง�นหลักของสำ�นักง�นคณะ ที่จะใช้แก้ไขปัญห�ได้อย่�งยั่งยืนและมีประสิทธิภ�พ
        กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) นับจ�กนี้ พร้อมกับระดมสมอง เสนอไอเดีย และว�ดภ�พฝัน

 ๖        “ในปีงบ ๒๕๖๕ นี้ สช. และหน่วยง�นยุทธศ�สตร์อื่น  ประเทศไทยที่ตัวเองอย�กเห็น   ๗
                             “ในอน�คต เย�วชน-คนรุ่นใหม่จะต้องออกม�ยืน
        หม�ยมั่นปั้นมือที่จะ “สร้างเครือข่ายเยาวชน-คน
        รุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานหน้าใหม่” ให้เกิดขึ้นใน ข้�งหน้�และเป็นผู้นำ�สังคม ฉะนั้นก�รพูดคุย พบปะ
        ทุกๆ พื้นที่ ซึ่งเครือข่�ยใหม่นี้จะเชื่อมร้อยกับเครือข่�ย  แลกเปลี่ยน คือสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ นำ�
        หลักที่มีอยู่แล้วในพื้นที่หซึ่งจะก่อให้เกิดพลังคว�ม ไปสู่พื้นฐ�นของก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง ก�รมีส่วนร่วม
        เปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและสร้�งสรรค์”หนพ.ประทีป  และประช�ธิปไตย” สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รอง
        เชื่อเช่นนั้น             เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ กล่�วในก�ร
         “นิตยสารสานพลัง” ฉบับเดือนตุล�คม ๒๕๖๔ จึง  อบรมเมื่อสองปีที่แล้ว
        ขอนำ�พ�ท่�นผู้อ่�นไปสัมผัสกับ “พลังแห่งคว�มเปลี่ยน   โครงก�ร “Young ทำ�ได้” ถือเป็นย่�งก้�วสำ�คัญ
        แปลง” ที่อุบัติขึ้นจ�ก “ก�รลงมือทำ�” ของเย�วชน-คน  ต่อก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ บนก�รมีส่วนร่วม
        รุ่นใหม่ ผ่�นก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ เพื่อ ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ และเป็นประตูบ�นใหญ่ที่เปิด
        กำ�หนดอน�คตของตัวเอง          กว้�งสำ�หรับก�รเรียนรู้ ซึ่งนอกจ�กกิจกรรมแรกที่ทำ�ให้
                           ทุกคนได้ม�เจอะเจอกันแล้ว ยังมีก�รส�นต่อก�รอบรม
                           อีก ๓ ครั้ง และต่อยอดไปสู่ก�รสรุปบทเรียนร่วมกัน
                           ในง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำ�ปี
                           ๒๕๖๒ อีกด้วย
                             แม้เยาวชน-คนรุ่นใหม่เหล่านั้นจะเป็นเพียง
                           ๔๑ คน จากประชากรทั้งหมด ๖๕ ล้านคน แต่ใช่
                           หรือไม่ว่า ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงมักจะเริ่มต้นจาก
                           คนกลุ่มเล็กๆ เสมอ

 ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔                           ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14