Page 7 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 7

เรื่องจากปก

 ๔                                                ๕

                             “เดือนตุล�คมiเรียกได้ว่�เป็นเดือนของนักเรียน
 กับก
 กับก
 กับการลงมือทำาารลงมือทำาารลงมือทำา          นักศึกษ� เย�วชน-คนรุ่นใหม่โดยแท้ ในอดีตเร�เห็น
                           พลังบริสุทธิอันยิ่งใหญ่ของขบวนก�รนักศึกษ� ที่สร้�ง
                           ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองผ่�นเหตุก�รณ์ ๑๔ ต.ค.
 นโยบายสาธารณะ
 นโยบายสาธารณะ                    ๒๕๑๖ และก�รปร�บปร�มด้วยอ�วุธสงคร�มอย่�ง
 นโยบายสาธารณะ
                           โหดเหี้ยมในเหตุก�รณ์ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙
 เพื่อกำ
 เพื่อกำาหนดอนาคตาหนดอนาคตาหนดอนาคต
 เพื่อกำ                         “แม้ว่�รอยด่�งท�งประวัติศ�สตร์ที่ยังไม่ได้รับ
                           ก�รชำ�ระให้ชัดเจนเพื่อก�รเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง แต่
 ของตัวเอง                      เหตุก�รณ์ท�งประวัติศ�สตร์ครั้งนั้นได้สะท้อนถึง
 ของตัวเอง
 ของตัวเอง
                           คว�มตื่นตัวท�งก�รเมือง-สิทธิเสรีภ�พ และก�รเสียสละ
                           ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับก�รหล่อหลอม
                           คว�มคิด-อุดมก�รณ์ ให้แก่ผู้คนในสังคมจำ�นวนม�ก
 ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔                           ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12