Page 6 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 6

เรื่องจากปก

    ๔                                                                                                 ๕

                                                                                 “เดือนตุล�คมiเรียกได้ว่�เป็นเดือนของนักเรียน
                  กับก
                  กับก
                  กับการลงมือทำาารลงมือทำาารลงมือทำา                                             นักศึกษ� เย�วชน-คนรุ่นใหม่โดยแท้ ในอดีตเร�เห็น
                                                                                พลังบริสุทธิอันยิ่งใหญ่ของขบวนก�รนักศึกษ� ที่สร้�ง
                                                                                ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองผ่�นเหตุก�รณ์ ๑๔ ต.ค.
                  นโยบายสาธารณะ
                  นโยบายสาธารณะ                                                        ๒๕๑๖ และก�รปร�บปร�มด้วยอ�วุธสงคร�มอย่�ง
                  นโยบายสาธารณะ
                                                                                โหดเหี้ยมในเหตุก�รณ์ ๖ ต.ค. ๒๕๑๙
                  เพื่อกำ
                  เพื่อกำาหนดอนาคตาหนดอนาคตาหนดอนาคต
                  เพื่อกำ                                                            “แม้ว่�รอยด่�งท�งประวัติศ�สตร์ที่ยังไม่ได้รับ
                                                                                ก�รชำ�ระให้ชัดเจนเพื่อก�รเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง แต่
                  ของตัวเอง                                                          เหตุก�รณ์ท�งประวัติศ�สตร์ครั้งนั้นได้สะท้อนถึง
                  ของตัวเอง
                  ของตัวเอง
                                                                                คว�มตื่นตัวท�งก�รเมือง-สิทธิเสรีภ�พ และก�รเสียสละ
                                                                                ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับก�รหล่อหลอม
                                                                                คว�มคิด-อุดมก�รณ์ ให้แก่ผู้คนในสังคมจำ�นวนม�ก
    ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔                                                                            ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11