Page 5 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 5

คุยกับ ‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’ พลังความเปลี่ยนแปลง


 เลขาธิการ มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการลงมือท�านโยบาย
 สาธารณะ ก�าหนดอนาคตของตัวเอง


          สวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่าน สถ�นก�รณ์ (สช.) และภ�คีเครือข่�ยทั้งในกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ
        อุทกภัยอันเป็นผลม�จ�กพ�ยุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” ที่ เฉพ�ะประเด็น รวมถึงก�รจัดทำ�ข้อเสนอและขับเคลื่อน
        สร้�งคว�มเสียห�ยแก่พี่น้องประช�ชนท�งภ�คเหนือ  กิจกรรมที่สอดคล้องกับง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
        ภ�คอีส�น และภ�คกล�งตอนบนได้ผ่�นไปแล้ว แต่จ�ก
        ข้อมูลของ ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.)   ที่จริงแล้ว สช. และหน่วยง�นภ�คียุทธศ�สตร์ มุ่งหวัง
        ที่อ้�งอิงคำ�พย�กรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทย� พบว่�ใน ที่จะขย�ยก�รมีส่วนร่วมไปกลุ่ม “เย�วชน-คนรุ่นใหม่”
        เดือนตุล�คมนี้ จะเกิดพ�ยุอีก ๑-๒ ลูก และอ�จสร้�ง ม�โดยตลอด เมื่อปี ๒๕๖๒ ในเวทีสมัชช�สุขภ�พ
        ผลกระทบต่อประเทศไทยบ้�ง จึงอย�กให้พี่น้องภ�คี แห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๒ เร�เคยมีโครงก�ร “Young ท�าได้”
        เครือข่�ยในพื้นที่ติดต�มข่�วส�รอย่�งใกล้ชิด และขอ ด้วยเชื่อว่�พลังของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ มีศักยภ�พม�ก
        ส่งมอบกำ�ลังใจแก่ทุกท่�นให้ผ่�นพ้นภัยธรรมช�ติและ ในก�รก้�วข้�มข้อจำ�กัดไปสู่ก�รพัฒน�สังคมอย่�ง
        วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน        สร้�งสรรค์ ซึ่งก็ได้รับคว�มสนใจ และเข้�ร่วมโครงก�ร
         สำ�หรับเดือนตุล�คม เรียกได้ว่�เป็นเดือนของ “นักเรียน อย่�งล้นหล�ม
        นักศึกษา เยาวชน-คนรุ่นใหม่” โดยแท้ ในอดีตเร�เห็น   สำ�หรับปี ๒๕๖๔ กลุ่มเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ได้เข้�ม�
        พลังบริสุทธิอันยิ่งใหญ่ของ “ขบวนการนักศึกษา” ที่ มีบทบ�ทอย่�งชัดเจนในก�รจัดทำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะฯ
        สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองผ่�นเหตุก�รณ์ ภ�ยใต้กิจกรรมต่�งๆ ของง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
        ๑๔ ตุล�คม ๒๕๑๖ และก�รปร�บปร�มด้วยอ�วุธ ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันว�คมนี้
        สงคร�มอย่�งโหดเหี้ยมในเหตุก�รณ์ ๖ ตุล�คม ๒๕๑๙ ตั้งแต่ก�รแข่งขันออกแบบ Key Visual ของง�นฯ ที่
 ๒       เป็นรอยด่�งท�งประวัติศ�สตร์ที่ยังไม่ได้รับก�รชำ�ระ สะท้อนถึงพลังพลเมืองตื่นรู้ และก�รเข้�ร่วมจัดทำ�  ๓
        ให้ชัดเจนเพื่อก�รเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง สะท้อนถึงคว�ม นโยบ�ยและเสนอแนะกลวิธีในก�รแก้ไขปัญห�ต่�งๆ
        ตื่นตัวท�งก�รเมือง-สิทธิเสรีภ�พ และก�รเสียสละของ ของประเทศ
        เย�วชน-คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับก�รหล่อหลอมคว�มคิด   เท่�ที่มีโอก�สได้เข้�ร่วมหล�ยกิจกรรมที่ผ่�นม�
        -อุดมก�รณ์ ให้แก่ผู้คนในสังคมจำ�นวนม�ก ของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ พบว่�มีคว�มสดใหม่ สอดรับ
         “นักเรียนและนักศึกษา” ในวันนั้นได้เติบโตและ กับยุคสมัย สร้�งสรรค์และเท่�ทันเทคโนโลยี ที่สำ�คัญ
        งอกง�มขึ้น กล�ยม�เป็นฟันเฟืองสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน ก็คือมีคว�มจริงจังแต่ไม่แข็งตัว มีคว�มพย�ย�มผส�น
        นโยบ�ยแห่งรัฐในวันนี้ และ “เยาวชน-คนรุ่นใหม่” คว�มคิดเห็นที่แตกต่�งด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ย เพื่อ
        ในวันนี้ ก็จะเป็นพลังหลักและคว�มหวังในก�รนำ�พ� ที่จะบรรลุเป้�หม�ยและยังประโยชน์สูงสุด
        สังคมไทยไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลง สร้�งคว�มเจริญและ  พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ในฐ�นะนัก
        ยั่งยืน                ส�นพลัง พวกเร�คงเข้�ใจกันเป็นอย่�งดีว่� “การเดิน
         พี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านครับ ผมเชื่อมั่นว่� คนเดียวอาจจะไปได้ไว แต่การเดินด้วยกันย่อมไปได้
        “เยาวชน-คนรุ่นใหม่” จะเป็นผู้กำ�หนดอน�คตของ ไกลกว่า” ฉะนั้นในปีงบ ๒๕๖๕ นี้ สช. และหน่วยง�น
        ประเทศ ซึ่งทุกวันนี้มีตัวอย่�งของเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ยุทธศ�สตร์อื่น จึงหม�ยมั่นปั้นมือที่จะ “สร้างเครือข่าย
        จำ�นวนม�ก ที่ได้ “ลงมือท�า” ผ่�นก�รเข้�ม�เป็นส่วน เยาวชน-คนรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานหน้าใหม่” ให้
        หนึ่งบนเส้นท�งก�รเมือง และในกระบวนก�รพัฒน� เกิดขึ้นในทุกๆ พื้นที่ ซึ่งเครือข่�ยใหม่นี้จะเชื่อมร้อยกับ
        นโยบ�ยส�ธ�รณะของประเทศ เพื่อออกแบบอน�คต เครือข่�ยหลักที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้เป็นพลังคว�ม
        ที่ตัวเองฝันใฝ่แล้ว          เปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและสร้�งสรรค์
         ทั้งในระดับพื้นที่ร่วมกับองค์ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น   ผมมั่นใจว่า การเรียนรู้และลงมือท�าของเยาวชน-
        (อปท.) หรือเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัดและระดับ คนรุ่นใหม่ จะน�าพาประเทศไทยไปสู่สังคมสุขภาวะ
        ช�ติร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ


 ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔                           ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10