Page 3 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 3

๐๒ ๒๘


 เรื่องเด่น


 ประจํำ� คุยกับเลขาธิการ คสช. แกะรอยโลก
 ถ้าเราไม่จน ...
 ‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’
 ฉบับ พลังความเปลี่ยนแปลง มีความเป็นอยู่ที่ดี
 แล้วสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น !!?
 มากกว่าการมีส่วนร่วม คือการ
 ลงมือทำานโยบายสาธารณะ  ๓๐
 กำาหนดอนาคตของตัวเอง
 ๐๔ ให้ระบบสุขภาพเล่าเรื่อง ทำาความรู้จัก ‘หลักเกณฑ์และ
 เรื่องจากปก วิธีการประเมิน HIA’ ฉบับที่ ๓

 “เขาไม่ค่อย พ.ศ. ....
 เชื่อมั่นคนรุ่นใหม่ ๓๔
 สักเท่าไร”
 ๑๔ Right to Health การขับเคลื่อน ‘มาตรา ๑๒’
 สัมภาษณ์พิเศษ ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ
 “เขาไม่ค่อยเชื่อมั่น ๓๖
 คนรุ่นใหม่สักเท่าไร
 ถึงเปิดพื้นที่ให้ ก็เข้าไป
 เป็นไม้ประดับ” นโยบายสร้างได้
 ๒๒ ก้าวถัดไป สู่สมัชชา


 สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
 ๔๐

 เกาะติด คสช.
 เห็นชอบแล้ว! หลักเกณฑ์ฯ
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร HIA ฉบับ ๓ เครื่องมือ
 สุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ขับเคลื่อน ‘โครงการพัฒนา’  เล่าให้ลึก
 ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ  ของรัฐบนการยอมรับของ  ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์
 ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติว�นนท์ ๑๔  ‘ประชาชน’ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง  ๔๒
 จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ๒๖
 โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐
 แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑  คลิปดีที่ต้องดู
 อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th เรื่องเล่าจากพื้นที่ SDGs กับเยาวชน
 เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th ต่อยอดพื้นที่ความสุข

 ด้วยธรรมนูญชุมชน  รายชื่อกองบรรณาธิการ
 ที่บ้านตะวันยิ้ม

 ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7   8