Page 10 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 10

ขยำยกำรมีส่วนร่วมครั้งใหญ่       สำ�คัญจ�ก มาตรา ๔๔ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
         ที่จริงแล้ว คว�มพย�ย�มในก�ร “สร้�งเครือข่�ย พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้�ม�เป็นฐ�นคิดหลัก โดยพุ่งเป้�ไปที่
        เย�วชน-คนรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติง�นหน้�ใหม่ในพื้นที่” กลุ่มคนด้อยโอก�ส กลุ่มคนเปร�ะบ�ง เครือข่�ยผู้ป่วย
        ของ สช. มีม�โดยตลอด ผ่�นหล�กหล�ยเวที-กิจกรรม ภ�คเอกชนหและที่ข�ดไม่ได้เลยก็คือกลุ่มนักเรียน-
        โดยเรื่องนี้เป็นหมุดหม�ยที่ “เลข�ฯ ประทีป” ปักเอ�ไว้ นักศึกษ� เย�วชน-คนรุ่นใหม่ เข้�ม�ร่วมในกระบวนก�ร
        อย่�งมั่นคงiและมีก�รยำ้�ให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญใน เพิ่มเติม
        หล�ยว�ระ                 ผู้จัดง�นค�ดก�รณ์กันว่� ง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที่
         ตอนหนึ่งในก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน หลังปิดฉ�ก ๑๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๖ ธ.ค. นี้ จะมีทั้ง
        ง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำ�ปี ๒๕๖๓ สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ กลุ่มเครือข่�ย (M ต่�งๆ)
        ซึ่งปรับรูปแบบก�รจัดง�นในลักษณะ “ไฮบริด” ทั้ง ตลอดจนผู้เข้�ร่วมในฐ�นะผู้สังเกตก�รณ์ โดยค�ดว่�
        On-site และ Online อันเป็นผลสืบเนื่องม�จ�ก จะมีผู้เข้�ร่วมผ่�นระบบออนไลน์หล�ยพันคน และ
        สถ�นก�รณ์โควิด-19 แพร่ระบ�ด      ประช�ชนทั่วไปที่สนใจเข้�ร่วมผ่�น Facebook Live
          นพ.ประทีป ยำ้�ว่� สช. ตั้งเป้�ที่จะนำ�คนรุ่นใหม่ อีกนับหมื่นคน
        ที่เป็นกำ�ลังในพื้นที่iหรือเป็นผู้ปฏิบัติง�นของภ�ค  ก�รสื่อส�รที่เท่�ทันเทคโนโลยีและก�รเปลี่ยนแปลง
        ประช�ชน-ภ�คประช�สังคมที่ทำ�ง�นอยู่ในพื้นที่ เข้� จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ และเย�วชน-คนรุ่นใหม่ ก็ได้เข้�ม�
        ม�สู่ก�รพัฒน�-เสริมสร้�งศักยภ�พทั้งในเชิงแนวคิด เป็นกำ�ลังหลักในก�รทำ�ในเรื่องนี้
        และเครื่องมือก�รทำ�ง�น ซึ่งที่สุดแล้วจะเกิดก�รรวม
        ตัวเป็นเครือข่�ยขน�ดใหญ่ที่รู้จักก�รทั่วประเทศ ทว่� ปลุก-ปรับ-เปลี่ยน-ปัง
        แต่ละคนจะทำ�ง�นอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง   แต่ก่อนจะไปถึงเรื่อง “ก�รสื่อส�ร” โดยพลังเย�วชน
    ๘                                                                                                 ๙
         สำ�หรับแนวคิดดังกล่�วไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ ห�กแต่ -คนรุ่นใหม่ สช. ได้จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร (Work-
        เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับโมเดลที่เคยประสบคว�ม shop) ประเด็น “แนวท�งก�รพัฒน�ก�รมีส่วนร่วม
        สำ�เร็จในก�รว�งร�กฐ�นง�นด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ ของคนรุ่นใหม่ในกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พฯ” ขึ้นก่อน
        ของประเทศไทยม�แล้ว            Workshop ดังกล่�ว เป็นก�รชักชวนกลุ่มเย�วชน-
         นั่นคือโมเดลของโครงก�รลงทุนเพื่อสังคม หรือ SIP คนรุ่นใหม่กว่� ๕๐ ชีวิต เข้�ม�ตั้งวงระดมคว�มเห็น
        (Social Investment Project) ซึ่ง World Bank และ บน ๔ โจทย์สำ�คัญ ซึ่งจะช่วยให้ สช. เข้�ใจมุมมองของ
        Bank of Asia เคยเข้�ม�ให้เงินสนับสนุนก�รทำ�ง�นใน เย�วชน-คนรุ่นใหม่ โดยโจทย์ทั้ง ๔ ข้อ ประกอบด้วย
        ด้�นต่�งๆ แก่ประเทศไทยในยุคต้มยำ�กุ้ง จนเกิดเป็น
        ก�รทำ�ง�นในหล�ยประเด็นส�ธ�รณะ นำ�ม�ซึ่งก�ร ๑iปลุก เพื่อจะห�คำ�ตอบให้ได้ว่� ใน
        เติบโตครั้งใหญ่ของภ�คประช�สังคมไทยทั่วประเทศ มุมมองของเย�วชน-คนรุ่นใหม่แล้ว “พลเมืองตื่นรู้” มี
         แน่นอน นโยบ�ยที่ชัดเจนพร้อมแผนปฏิบัติก�รที่เป็น  ลักษณะเป็นอย่�งไร และเร�จะสร้�งพลเมืองตื่นรู้ได้
        ระบบ ย่อมเกิดเป็นรูปธรรมคว�มสำ�เร็จต�มวิสัยทัศน์ อย่�งไร
        ที่ว�งไว้
         ทันทีที่เข้�สู่ปี ๒๕๖๔ สช. ได้ขยับใหญ่อีกครั้งเพื่อ
        “ขย�ยก�รมีส่วนร่วม” ในง�นสมัชช�สุขภ�พฯ อย่�ง
        กว้�งขว�งชนิดที่ไม่เคยมีม�ก่อน เพื่อให้ทุกคนส�ม�รถ  ๒iปรับ ปประเด็นท�งสังคมและ
        เข้�ถึงและใช้ประโยชน์จ�กพื้นที่กล�งแห่งนี้ร่วมกัน สุขภ�พใหม่ยุคหลังโควิด-19 อะไรที่ควรได้รับคว�มสนใจ
         ในก�รขย�ยก�รมีส่วนร่วมในครั้งนี้ คณะกรรมการ  ประเด็นเหล่�นี้เกี่ยวข้องกับใคร หน่วยง�นใดบ้�ง
        จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้นำ�หลักก�ร

    ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔                                                                            ฉบับ ๑๓๓ : ตุลาคม ๒๕๖๔
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15