Page 1 - เยาวชน-คนรุ่นใหม่ กับการลงมือทำนโยบายสาธารณะ เพื่อกำหนดอนาคตของตัวเอง
P. 1

‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’
     ‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’
     ‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’
     ‘เยาวชน-คนรุ่นใหม่’


    กับก
    กับก
    กับการลงมือทำาารลงมือทำาารลงมือทำา
    นโยบายสาธารณะ
    นโยบายสาธารณะ
    นโยบายสาธารณะ

    เพื่อกำาหนดอนาคตาหนดอนาคตาหนดอนาคต
    เพื่อกำ
    เพื่อกำ

    ของตัวเอง
    ของตัวเอง
    ของตัวเอง
   1   2   3   4   5   6