Page 2 - โควิด-19 ภาพหสะท้อนความเปราะบาง ระบบสุขภาพเขตเมือง
P. 2

๐๒            ๓๒


      àÃ×èͧഋ¹


      »ÃШí Ò               คุยกับเลขาธ�การ คสช.   แกะรอยโลก
                                     “ความรุนแรงต‹อเด็ก”
                        โคว�ด-19 ภาพสะทŒอน
      ©ºÑº                 ความเปราะบางระบบ     ในสมัชชาอนามัยโลก
                                     ๓๔
                        สุขภาพเขตเมือง (กทม.)
                        ๐๔                                     ให้ระบบสุขภาพเล่าเร�่อง

                        เร�่องจากปก        ธรรมนูญว‹าดŒวยระบบสุขภาพ
                        ‘ระบบสุขภาพเขตเมือง’   แห‹งชาติ ฉบับที่ ๓ กรอบคิด
                        บนความเปราะบางกับ     ทิศทางระบบสุขภาพไทยที่
                        การเกิดข��นของ      ตอบโจทยการพัฒนาอย‹างยั่งยืน
                        Community Isolation    ๓๖
                        สิ�งที่ใช‹ในสถานการณ
                        ที่จําเปšน !!?
                        ๑๖            Right to Health


                                     ‘สิทธ�ดŒานสุขภาพ’ กับ
                                     ธรรมนูญว‹าดŒวยระบบ
                        สัมภาษณพ�เศษ‘      สุขภาพแห‹งชาติ
                        แกŒสมการความเปราะบาง   ๓๘
                        ของระบบสุขภาพเขตเมือง
                        กับ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
                        ๒๔            นโยบายสร้างได้


                                     เร��มแลŒว! กระบวนการสมัชชา
                                     สุขภาพแห‹งชาติ ครั้งที่ ๑๔
                        เกาะติด คสช.       ป‚แห‹งการ ‘ขยายการมีส‹วนร‹วม’
                        คสช.เห็นชอบแผน      ทุกภาคส‹วนในสังคม
      ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร         ‘ตัดวงจรระบาด’ โคว�ด-19
      สุขภำพแห่งชำติ (สช.)         มอบ สช. ประสานภาคี    ๔๒
      ชั้น ๓ อำคำรสุขภำพแห่งชำติ      จัดระบบ ‘หนุนช‹วย’
      ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติวำนนท์ ๑๔     ชุมชนใน กทม.-ทั่วประเทศ
      ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง                       เล่าให้ลึก
      จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐           ๒๘            เซนจ�โร ยาสึดะ, โยโกะ โอโนะ
                                     และจอหน เลนนอน
      โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐                      ๔๔
      แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
      อีเมล : nationalhealth@nationalhealth.or.th เร�่องเล่าจากพ�้นที่
      เว็บไซต์ : www.nationalhealth.or.th ทําชุมชนใหŒปลอด      คลิปดีที่ต้องดู
                        พาราควอตดŒวย
                                     บทบาทชุมชนกับการรับมือโคว�ด-19
                        ‘ธรรมนูญชุมชน’
                                     รายชื่อกองบรรณาธ�การ
    ฉบับ ๑๓๐ : กรกฎาคม ๒๕๖๔
   1   2   3   4   5   6   7