Page 10 - สมัชชาสุขภาพ ไฮบริด เพิ่มลิมิต การมีส่วนร่วม
P. 10

ในส่วนของปีห๒๕๖๔หจะมีก�รจัดง�นสมัชช� ๓ หมวดประเด็นย่อย
                                                            สุขภ�พฯ ครั้งที่ ๑๔ ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที  ๓ ระเบียบวาระ
                                                            ถนนแจ้งวัฒนะ เช่มเดิม ซึ่งขณะนี้สำ�นักง�นคณะ   ห�กเปรียบสังคมสุขภ�วะเป็นเมืองแห่งคว�มสุข
                                                            กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติห(สช.)หได้ประส�นและ  นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม คงไม่
                                                            ตระเตรียมสถ�นที่ ตลอดจนเตรียมคว�มพร้อมด้�น ต่�งไปจ�กกำ�แพงอันแน่นหน�ที่คอยปกป้องคุ้มภัย
                                                            ก�รสื่อส�รเพื่อรองรับผู้เข้�ร่วมประชุมได้ม�กกว่�  และกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พฯ ก็คือก�รรวมพลังของ
                                                            ๑ แสนร�ย                คนในเมือง ช่วยกันก่ออิฐทีละก้อนๆ จนก่อกำ�เนิดเป็น
                                                              สำ�หรับตัวเลข ๑ แสนร�ยนี้ เป็นเป้�หม�ยสูงสุดที่  ปร�ก�รขน�ดมหึม� ซึ่งแน่นอนว่�ทุกคนจะปลอดภัย
                                                            สช. หม�ยมั่นปั้นมือที่จะขย�ยก�รมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น  และได้รับประโยชน์จ�กหย�ดเหงื่อแรงง�นที่เสียสละ
                                                            ได้จริง เบื้องต้นจึงมีก�รแบ่งสัดส่วนผู้เข้�ร่วมง�นออก   ทุกๆหปีของก�รจัดง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ
                                                            เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย      จะกำ�หนด “ประเด็นหลัก” หรือธีม (Theme) ซึ่งเปรียบ
                                                            ๑. สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ กรรมก�ร และคณะทำ�ง�น  ได้กับกรอบคิดใหญ่ของก�รจัดทำ�นโยบ�ยส�ธ�รณะ
                                                            จัดง�นที่เดินท�งม�ร่วมง�น ณ ห้องประชุมใหญ่ TOT  โดย “ธีม” จะเป็นภ�พสะท้อนของสถ�นก�รณ์หรือ
                                                            จำ�นวน ๕๐๐ คน             เหตุก�รณ์สำ�คัญในห้วงย�มนั้นๆ ที่จำ�เป็นต้องมีนโยบ�ย
                                                            ๒. สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ จ�กผู้แทนหน่วยง�นหรือ  ส�ธ�รณะเข้�ม�ช่วยจัดก�รปัญห�ด้วย
                                                            องค์กรของแต่ละจังหวัดที่เข้�ร่วมพิจ�รณ�ระเบียบ   สมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที่ ๑๔ ประจำ�ปี ๒๕๖๔ ที่
                                                            ว�ระผ่�นท�งออนไลน์ทั่วประเทศ จำ�นวน ๒,๕๐๐ คน  จัดขึ้นในเดือนธันว�คมนี้ จะอยู่ภ�ยใต้ประเด็นหลัก
                                                            ๓. สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พฯ จ�กประช�ชนที่สนใจและ “พลังพลเมืองตื่นรู้ ... สู้วิกฤตสุขภ�พ” ธีมง�น
                                                            ได้ลงทะเบียนล่วงหน้� เข้�ร่วมผ่�นระบบ Facebook  เดียวกันกับง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งเป็น
    ๘                                                                           คว�มตั้งใจของคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ   ๙
                                                            Live อีกร�ว ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน และประช�ชน
                                                            ทั่วไปที่สนใจ ตั้งเป้�หม�ยไว้ ๕ หมื่น ถึง ๑ แสนคน แห่งช�ติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
                                                              นอกจ�กนี้ ในช่วงเดือนประม�ณเดือน ก.ย. – พ.ย.   dนพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพล� เป็นประธ�น คจ.สช.
                                                            ๒๕๖๔ ยังจะมีก�รจัด “มหกรรมสมัชช�สุขภ�พจังหวัด”  พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ บอกว่� ก�รกำ�หนดประเด็นหลัก-
                                                            และ “สมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร” ขึ้นทั่วประเทศ  หมวดประเด็นย่อย พร้อมกันทีละ ๒ ปี จะช่วยให้ว�ง
                                                            รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side events) เพื่อ จังหวะก้�วและขับเคลื่อนง�นได้อย่�งมีคว�มต่อเนื่อง
                                                            สร้�งคว�มตระหนักรู้และปลุกกระแสสังคมให้ตื่นตัว ครอบคลุมมิติของปัญห� และที่สำ�คัญคือจะสร้�งจุด
                                                            กับก�รรับมือวิกฤตสุขภ�พโดยมีเวทีพัฒน�นโยบ�ย เน้นเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ม�กขึ้น
                                                            ส�ธ�รณะและกระบวนก�รมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ   สำ�หรับยพลังพลเมืองตื่นรู้ย...ยสู้วิกฤตสุขภ�พ
                                                            ส่วนประเด็นของก�รจัดง�นจะเป็นไปต�มสภ�พ ประกอบขึ้นม�จ�ก ๒ วรรค ได้แก่ “พลังพลเมืองตื่นรู้”
                                                            ปัญห�และบริบทของแต่ละพื้นที่หโดยมีภ�พใหญ่ที่ หม�ยถึงsก�รที่พลเมืองของประเทศไทยมีคว�ม
                                                            เชื่อมโยงกับธีมหลักของง�นสมัชช�สุขภ�พฯ ครั้งที่ ๑๔ รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมsตระหนักรู้และกระตือรือร้น
                                                                                ที่จะเข้�ม�มีส่วนร่วมในภ�รกิจของประเทศ
                                                                                 และ “วิกฤตสุขภ�พ” ที่หม�ยคว�มว่� ภ�วะท�ง
                                                                                สุขภ�พทั้ง ๔ มิติ ที่ไม่อยู่ในภ�วะปกติ เป็นเหตุก�รณ์
                                                                                ที่มีอยู่ในภ�วะอันตร�ยsที่ส่งผลกระทบต่อสุขภ�พ
                                                                                เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ที่ควรต้อง
                                                                                มีนโยบ�ยหรือก�รตัดสินใจเพื่อแก้ปัญห�ภ�ยใน
                                                                                เวล�ที่จำ�กัด

    ฉบับ ๑๒๙ : มิถุนายน ๒๕๖๔                                                                          ฉบับ ๑๒๙ : มิถุนายน ๒๕๖๔
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15