คจ.สช.ดันระเบียบวาระแรก ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไฟเขียว “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” เป็นธีมงานปี 2562 พร้อมเห็นชอบให้ประกาศทบทวนมติฯ สังคมไทยไร้แร่ใยหินเป็นระเบียบวาระแรกของการประชุมในปีนี้ หวังเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สู่การบริหารจัดการเพื่อควบคุม ลด และ เลิกการใช้แร่ใยหิน
 

คมส. สานพลัง ‘ท้องถิ่น’ เร่งเครื่องขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ด้านการแพทย์

   คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข เปิดฉากพูดคุยนัดแรก อัพเดทความคืบหน้า “ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง-ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ” พร้อมพิจารณาแนวทางสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนมติฯ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ-ทันตกรรม” โดยมี “ท้องถิ่น” เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน
 

ประชุมคณะทำงานเร่งด่วน สื่อออนไลน์กับเด็ก

   ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและความฉับไวของการสื่อสารเพียงแค่
ปลายนิ้วสัมผัส นำมาซึ่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสุขภาวะผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกับ “เด็ก” ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอและพัฒนาการทางสมองยังเติบโตไม่สมบูรณ์

 
   แน่นอนว่า หากรู้เท่าทันและใช้งานอย่างสร้างสรรค์ สื่อออนไลน์ย่อมเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ แต่จากผลการสำรวจเรื่อง “สถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2561” โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำให้ต้องกลับมาร่วมกันทบทวนเพราะมีข้อกังวล

ขยับมติสมัชชาสุขภาพฯ ใช้กระบวนนำ-พื้นที่เป็นฐาน-บูรณาการขับเคลื่อน

   นัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ด้านสังคมและสุขภาวะ เตรียมสานพลัง ‘พชอ.’ ลุยงานระดับพื้นที่ 50 อำเภอนำร่อง เปิดเวที Kick off เชื่อมโยงกลไกและประเด็น ชาติ-เขต-จังหวัด-พื้นที่ วันที่ 26-27 มิ.ย.นี้ หวังขยับ 5 ประเด็นสำคัญ ผู้สูงอายุ ขยะ อุบัติเหตุ เกษตรปลอดสาร NCDs
 
   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 81 มติ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือของภาคีเครือข่ายอย่างแข็งขันตลอด 11 ปีเต็ม นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งของการพัฒนาแลขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
 

ถกโครงสร้างกรุยทาง สถาปนาองค์ความรู้

   คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติเปิดประชุมนัดที่ 2 อภิปรายเข้มข้น “กรอบคิด-โครงสร้าง” การสถาปนาองค์ความรู้ท้องถิ่นด้านสุขภาพ พร้อมนำเสนอความคืบหน้าเข้าสู่เวทีวิชาการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ช่วงปลายปีนี้
 
   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ นัดที่ 2 ของปี 2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยการไว้อาลัยแก่ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี กรรมการผู้ล่วงลับ ก่อนจะเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
 

แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ. เสนอแผนระยะแรก’ หมอมงคล ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล

   จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าภายหลังปี 2564 จะไม่มีตำแหน่งข้าราชการให้แก่แพทย์จบใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (ดำเนินการเฉพาะระยะที่ 1 ปีพ.ศ.2560-2564) จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางนั้น
 

หน้า