การเดินทางของความตาย

...จำนงไว้ล่วงหน้าได้ หรือบางครั้ง เรียกว่า Advance Directives คือการระบุแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งในหลายประเทศมีกฎหมายรับรองในเรื่องนี้" ศาตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ และกรรมการกฤษฎีกา กล่าวไว้ในบทความ "การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย ความจริง ทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย" จากหนังสือ "ดุลพาห" แน่นอนว่า...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: