สช.ระดมเครือข่ายผ่านกลไก'ประเมินผลกระทบ'

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระดมเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน เรื่อง การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมคู่ขนาน หัวข้อ "การประชุมปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายหลังจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพของอาเซียนปี 2558" ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เอกสารแนบ: