รับฟังความเห็น ธรรมนูญฯ ภาคกลาง

สถานที่: 
กรุงเทพฯ หรือ นนทบุรี (อยู่ในช่วงรอการตอบรับ)
วัน-เวลา: 
17 ธันวาคม 2015 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2015