ประกาศ รับสมัครเลขาธิการฯ เรื่องบัญชีรายชื่อฯ 23/11/58

ประกาศคณะกรรมการบริหารฯ

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ