รับฟังความเห็น ธรรมนูญฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่: 
อุบลราชธานี
วัน-เวลา: 
27 พฤศจิกายน 2015