ประสบการณ์ ปฏิรูประบบสุขภาพ ปรากฏการณ์ 'สร้างนำซ่อม'

   บรรยากาศของการปฏิรูปประเทศขนานใหญ่ในขณะนี้ ทำให้ผู้คนหลายภาคส่วน "ตื่นตัว" ที่จะทำให้เสียงสะท้อนของตน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.สอดคล้องกับจังหวะก้าวของ "การปฏิรูประบบสุขภาพ" ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ "ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช." ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: