สช. เตรียมเปิดม่านประชุมวิชชาการ ๙ ปี ปลุกพลังพลเมือง จากปฏิรูปสุขภาพ สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

   สช. พร้อมจัดประชุมวิชชาการครั้งใหญ่ ในโอกาสครบ ๙ ปี "ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" วันที่ ๑๐-๑๒ มิ.ย.นี้ ที่ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ และ ศ.ธีรยุทธ บุญมี ร่วมปาฐกถาบนเวที เชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า ๑,๐๐๐ คน
 
   เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานกรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการว่า ขณะนี้ กรรมการได้ตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมจัดงาน "การประชุมวิชชาการ : ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งขณะนี้เดินหน้าเกือบสมบูรณ์แล้ว การประชุมครั้งนี้จะเป็นการนำบทเรียนและความรู้จากการทำงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนั้น ระบบสุขภาพมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เกิดการปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข เกิดระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงเกิดความตื่นตัวของประชาชน เอกชน นักวิชาการและทุกภาคส่วน ในการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ผ่านการนำไปใช้และปฏิบัติจริงมาเกือบ ๑๐ ปี จะถูกนำมาแลกเปลี่ยน เพื่อยกระดับ ต่อยอดสู่ทิศทางในอนาคตที่กำลังเข้าสู่กระแสการปฏิรูปประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของพลังพลเมือง การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศ ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หน่วยงานและองค์กรรัฐทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสภาวิชาชีพ เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน
 
   การประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ครั้งนี้ ได้เชิญ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์กันอย่างคับคั่ง อาทิ ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะปาฐกถานำในเรื่อง "ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย เพื่อความอยู่รอดในโลกอนาคต" และ ศ.ธีรยุทธ บุญมี กล่าวในหัวข้อ "พลังพลเมือง สร้างสังคมสุขภาวะ" พร้อมด้วยนักวิชาการชั้นนำจากสถาบันต่างๆ อาทิ ทีดีอาร์ไอ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ
 
   "ผมคิดว่าการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. มีความสำคัญและน่าสนใจอย่างมากต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ และหลักการของประชาธิปไตยที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งยังเป็นเวทีสะท้อนความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จากการทำงานหนักของ สช. ตลอด ๙ ปีที่ผ่านมา"
 
   ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ได้เกิดขึ้นเป็นเวลากว่าทศวรรษ มีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ที่สร้างการความความตื่นตัวในการเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมาก และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด "สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวล" (All for Health) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีสิทธิ มีเสียง ผลักดันแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างแท้จริง
 
   "เวทีประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ครั้งนี้ จะแสดงให้สังคมเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่และภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ระดับจังหวัด อบต. มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิ่น ที่ได้นำแนวทางพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปใช้จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม จนเกิดการปฏิรูประบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น"
 
   ในการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. นอกจากการปาฐกถานำและการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจในห้องประชุมใหญ่ เช่น ปฏิรูประบบสุขภาพ เส้นทางสู่จิตสำนึกประชาธิปไตย, การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม: สถานะ คุณค่า การยอมรับ,สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ แล้ว ยังมีเวทีเสวนาห้องย่อยที่ ๑๑ องค์กรเจ้าภาพร่วม ได้นำเอาความรู้จากการทำงานผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยกระทรวงสาธารณสุข, การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพโดย สปสช, กระบวนการสร้างความมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ โดย สสส. มานำเสนอ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีผู้นำเสนอจากการทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจริงในพื้นที่มาเสนอด้วย พร้อมทั้งสีสันจากลานนิทรรศการ, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้, เวทีเสวนาย่อย (Share&Learn) ในหัวข้อต่างๆ เช่น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: เรื่องจริง...ที่สัมผัสได้, ธรรมนูญพื้นที่กับการหนุนเสริมกองทุนสุขภาพตำบล ฯลฯ รวมถึงมีการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
 
   ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้สัมผัสประสบการณ์เวทีใหญ่ระดับชาติครั้งนี้ สช. ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานนี้ ได้ที่ www.nationalhealth.or.th สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒-๘๓๒-๙๐๗๘ หรือ อีเมล์ 2015nhco@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้เป็นหมู่คณะ สามารถประสานการเข้าร่วมงานเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9144