พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เครื่องมือใหม่ของสังคมไทย : 5 สิ่งใหม่ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   เครื่องมือใหม่ของสังคมไทย : 5 สิ่งใหม่ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ