รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563