คกก.สุขภาพชาติเห็นชอบคำนิยาม ‘การดูแลแบบประคับประคอง’