มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562