GACD 2019 PR

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานประชุม 2019 GACD Annual Scientific Meeting ซึ่งเป็นการประชุมภาคีเครือข่ายการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพมหานคร
 
   ในการนี้ สวรส และ GACD และ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "GACD-HSRI-MU Implementation Science School " ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในด้าน Implementation Research ทีมวิทยากรนำโดย Prof.Brian Olenberg (Melbourne School of Population & Global Health)
 
   ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ https://www.surveymonkey.co.uk/r/QK9QX5R หรือติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ supornsak@hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ต้องส่งบทคัดย่อข้อเสนอโครงการวิจัย และเบิกจ่ายค่าเดินทางและที่พักจากต้นสังกัดเอง