รับฟังความคิดเห็น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ครั้งที่ 4