แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ