ประชุมเลือกกันเองระหว่างผู้ว่า กทม.และนายกเมืองพัทยา เป็น คสช. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก