มหาเถรสมาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด