รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560