คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ของงานจ้างถ่ายทำ บันทึกภาพวิดีโอ และตัดต่อลำดับภาพวิดีโองานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ของงานจ้างถ่ายทำ บันทึกภาพวิดีโอ และตัดต่อลำดับภาพวิดีโองานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง