หนังสือ ผ้าทอ: ถักชีวิต ทอชุมชน แรงบันดาลใจสู่อิสรภาพ...